Nabízíme vám tyto e-learningové kurzy:

Města a změny klimatu

Kurs objasňuje základní souvislosti spojené s klimatickými změnami a zejména s emisemi skleníkových plynů a adaptačním procesem na místní úrovni. Je členěn do pěti na sobě nezávislých kapitol, které popisují základy klimatických změn, seznamují čtenáře se základní terminologii, popisuje zdroje emisí skleníkových plynů, možné dopady klimatických změn na různé sektory České republiky a zejména na místní úroveň. Dále kurz seznamuje účastníky se základními využívanými postupy hodnocení zranitelnosti vůči změnám klimatu a s tvorbou adekvátních adaptační strategie.

Na e-learningový kurz může navazovat dvoudenní prezenční školení úředníků a politiků, na kterém jsou získané teoretické základy převedeny do praxe měst a obcí. Lze jej však absolvovat samostatně.

Časová dotace studia: max 8 hodin

Způsob zakončení: závěrečná zkouška (test - min. 70% správných odpovědí)

Kurz určen pro: veřejnou správu a samosprávu obcí, měst, městských částí i regionů, zejména politikům a úředníkům zabývajícím se životním prostředím, územním a strategickým plánováním a také všem dalším zájemcům o problematiku změny klimatu a jejího dopadu na obce, města a regiony.

Kurz byl podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem v rámci projektu: Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích na změnu klimatu

Dále byl kurz podpořen Ministerstvem životního prostředí České republiky. 

Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit

Ilustrační obrázek: Kurz "Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit"

Kurs objasňuje základní pojmy v oblasti udržitelného rozvoje, jeho sledování a hodnocení na místní úrovni. Účastníci se dozvědí základní informace o indikátorech udržitelného rozvoje a jejich využití, o využitelných indikátorových sadách, způsobech jejich prezentace a možnostech využití v procesu strategického plánování, řízení, místní Agendy 21 a zapojování veřejnosti do rozvoje měst. Součástí jsou praktické příklady využívání indikátorů v českých, moravských a slezských městech.

Časová dotace studia: 20 hodin

Způsob zakončení: závěrečná zkouška (test - min. 70% správných odpovědí)

Akreditovaný kurs je určen pro veřejnou správu a samosprávu obcí, měst, městských částí i regionů, zejména pro úředníky (dle paragrafu 20, odst. 4, zákona číslo: 312/2002 Sb.). Dále je zacílen na úředníky, kteří chtějí podle předem daných měřítek hodnotit stav a vývoj svého svěřeného území a vhodně doplnit vznikající koncepční a rozvojové plány o evaluační nástroje či programové indikátory.

CI2, o. p. s. je akreditována jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra a bylo jí přiděleno toto číslo akreditace: AK/I-17/2018. CI2, o. p. s. má akreditován vzdělávacímu program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit“ s číslem akreditace: AK/PV-193/2018.